Skip to content

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ obchodu:  Gallee s.r.o., IČO:46010033 , DIČ: 2023183778, so sídlom: Fialková 21A, 90044 Tomášov , zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.70315/B, e-mailový kontakt: objednávky@avemarsk.sk


Úvodné ustanovenia
 

Obchodné podmienky platia pre všetky fyzické a právnické osoby na nákup a dodanie tovaru v internetovom obchode www.avemar.sk
Dodávateľ na základe objednávky objednávateľa a za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach zabezpečí realizáciu objednávky a dodanie tovaru.
Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi uhradiť za dodanie objednaného tovaru.

Objednávka 

Objednávateľ môže objednávať tovar telefonicky, e-mailom alebo vyplnením objednávky cez internet.
Objednávka musí obsahovať meno, priezvisko a adresu príjemcu a fakturačné údaje objednávateľa (meno, priezvisko a adresa). Ak je objednávateľ firma, musí objednávka obsahovať názov firmy, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH. Objednávka môže byť bez storno poplatku zrušená najneskôr 24 hodín pred termínom odoslania.
Objednávka sa stáva záväznou až po jej potvrdení zo strany dodávateľa.

Dodacie podmienky 

Objednaný tovar dodáme v rámci Slovenska prostredníctvom kuriérskej služby GLS alebo Slovenskej pošty formou dobierkovej služby.

aktuálny cenník : https://avemar.sk/doprava-prehlad-moznosti/

Ak si objednávateľ zvolil spôsob platby pri prevzatí tovaru a zásielku z rôznych dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť dodávateľovi preukázateľne vynaložené náklady spojené s poštovným a balným.

 

Platobné podmienky 

Dodávateľ má nárok na platbu za realizáciu objednávky v súlade s objednávkou a týmito obchodnými podmienkami.

Platba musí byť zrealizovaná najneskôr termínom dodania tovaru alebo pri prevzatí tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.


Platba môže byť zrealizovaná bankovým prevodom alebo hotovosti pri prevzatí tovaru, prípadne iným spôsobom na základe vzájomnej dohody s dodávateľom.


V prípade, že objednávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie objednávky, dodávateľ má právo objednávku nesplniť.

 

Reklamácia 

Reklamácia objednávateľa bude vyriešená po jej obdržaní bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

Reklamácie sú prijímané e-mailom.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je potrebné oznámiť bezodkladne od prevzatia zásielky. V tomto prípade je potrebné vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.

Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Zakúpený tovar je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom a to písomne alebo e-mailom. Toto právo vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji.


Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné doručiť na adresu GALLEE s. r. o.Fialková 21A/1197 900 44 Tomášov. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze budú vrátené najneskôr do 15 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky na účet, z ktorého sme platbu obdržali, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.


Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v prípadoch, ak tovar nie je v pôvodnom balení, ak bol tovar otvorený, použitý, alebo ak bol tovar mechanicky poškodený zo strany odberateľa.

Ochrana osobných údajov 

Odoslaním objednávky objednávateľ udeľuje dodávateľovi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.
Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať.
Objednávateľom poskytnuté osobné údaje budú použité výhradne na účely doručenia tovaru a fakturácie.
Osobné údaje sú chránené v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, s výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Jedná sa hlavne o kuriérske spoločnosti a Slovenskú poštu.

Záverečné ustanovenia 

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi objednávateľom a dodávateľom sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Vo veciach, ktoré neupravujú tieto Obchodné podmienky sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme na: www.avemar.sk